12
آگوست

کلوین (دمای نور)

کلوین به طور کلی یکی از واحدهای دما است. تغییر دما به اندازه یک کلوین دقیقاً به اندازه تغییر دما به اندازه یک درجه سانتی گراد (سلسیوس) است و...

ادامه مطلب