12
آگوست

طراحی و ساخت

پس از طی مراحل اولیه پروژه تقسیم بندی شده و هر بخش آن به متخصصان مربوط به هر قسمت واگذار میگردد تا روند طراحی و ساخت علاوه بر بالا رفتن کیفیت از سرعت لازمه نیز برخوردار باشد.