12
آگوست

تست، تحویل و اجرا

پروژه ی ساخته شده پس از امتحان در مقابل مشتری تحویل میگردد و بنا بر نوع و درخواست مشتری که در قرارداد ذکر شده است اجرای آن نیز انجام می پذیرد.