19
ژانویه

تونل نور کاروانسرای عباسی

تونل نور اجرا شده در کاروانسرای عباسی با استفاده از ریسه ها و کنترلر شرکت مشکات الکترونیک پارسیان

تونل نور اجرا شده در کاروانسرای عباسی با استفاده از ریسه ها و کنترلر شرکت مشکات الکترونیک پارسیان