11
آگوست

کمیت های مربوط به روشنایی و نورپردازی

  • شار نوری (Φv) : شار نوری را با (Φv) نشان میدهند و واحد آن لومن (lm) می باشد.
ردیف نوع منبع نور شار نوری بر حسب لومن
1 لامپ رشته‌ای معمولی شفاف یا مات 100وات 1360
2 لامپ فلورسنت با پوشش فسفر هالوفسفات 40 وات 2600
3 لامپ فلورسنت با پوشش فسفر ترایبند 36 وات 3350
4 لامپ فلورسنت کم‌مصرف (CFL) 23 وات 1500
5 لامپ کامپکت فلورسنت 20 وات با بالاست الکترنیکی 1200
  • شدت نور (Iv) : به میزان نوری که از منبع نور در یک جهت خاص در واحد ثانیه ساطع می شود شدت نور میگویند. شدت نور را با (Iv) نشان میدهند و واحد اندازه گیری آن در اس آی کاندلا یا شمع با نماد (cd) میباشد. شدت نور یکی از یکاهای اصلی اس آی به حساب می آید.
  • شدت روشنایی (Ev) : به میزان شار نوری تابیده شده بر واحد سطح شدت نور می گویند . واحد اندازه گیری شدت روشنایی لومن بر متر مربع یا لوکس (lx) می باشد . شدت روشنایی محیط طبق استاندارد های موجود برای محیط ها ، متفاوت می باشد که در جدول زیر به برخی اشاره میکنیم.
ردیف محل کمینه( برحسب لوکس) پیشنهادی( بر حسب لوکس)
1 اتاق نشیمن و پذیرایی 80 200
2 اتاق مطالعه 150 500
3 آشپزخانه 100 200
4 روشنایی عموعی اتاق خواب 50 100
5 حمام 50 100
6 پلکان 100 150
  • درخشندگی (Lv) : یا تراکم نور معیار سنجش شدت نور در واحد مساحت در یک جهت خاص می باشد. درخشندگی بیانگر میزان نور عبوری از یک سطح در یک زاویه مشخص است. واحد اندازه گیری درخشندگی در اس ای کاندلا بر متر مربع می باشد . این پارامتر هم برای منابع نور و هم برای سطوح درخشنده که قابلیت بازتاب نور را دارند تعریف میشود.